Algemene voorwaarden

Art. 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten/reserveringen en bestellingen aan en overeenkomsten met HUSKK BV (ondernemingsnr. BE0682.878.713), handeldrijvende onder de naam “HUSKK”, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 2: Door het inschrijvingsformulier te versturen, verklaart de cursist of deelnemer akkoord te gaan met deze voorwaarden. Aanmelding/inschrijving voor een cursus of activiteit kan alleen middels het daarvoor bestemde inschrijfformulier op onze website.

Art.3: Onder “klant” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die bij HUSKK BV een order, bestelling of cursusreservatie plaatsen.

Art. 4: Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een cursus of bestelling / opdracht, tenzij schriftelijk anders door HUSKK BV vermeld. Zij worden geacht door de klant te zijn aanvaard zodra de bestelling van diensten en /of goederen of cursusreservatie telefonisch of per email of via de website aan HUSKK BV is overgemaakt. Een bestelling wordt geacht door HUSKK BV te zijn aanvaard zodra deze door HUSKK BV schriftelijk, per mail of via de website aan de klant werd bevestigd tenzij schriftelijk anders door HUSKK BV vermeld.

Art. 5: Alle rekeningen en/of facturen van cursussen, diensten, verkopen en / of reservaties van HUSKK BV dienen contant betaald te worden tenzij anders vermeld. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in gebreke zonder dat daarvoor een bijkomende schriftelijke ingebrekestelling vereist is. In dat geval is een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 12 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 € een maximum van 2000 €, alsmede een verwijlrente vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1 % per begonnen maand.

Art. 6: Een inschrijving voor een cursus of activiteit is slechts definitief wanneer de klant het voorschot heeft betaald en dit uiterlijk binnen de 14 werkdagen na de schriftelijke bevestiging van de aanvraag tot inschrijving door HUSKK BV. De vervaltermijn van 14 werkdagen start op datum van schriftelijke bevestiging van HUSKK BV. Bij niet(-tijdige) betaling van het voornoemde voorschot bestaat er geen overeenkomst tussen de klant en HUSKK BV. Een laattijdig betaald voorschot brengt geen overeenkomst tussen partijen tot stand. Indien de klant – na het verstrijken van de voornoemde vervaltermijn – toch wenst deel te nemen aan de cursus of activiteit dan zal een nieuw inschrijvingsformulier moeten worden ingevuld en zal HUSKK BV de aanvraag tot inschrijving schriftelijk dienen te bevestigen waarna opnieuw de vervaltermijn van 14 werkdagen begint te lopen voor betaling van het voorschot. Het laattijdig betaalde voorschot zal in rekening gebracht worden wanneer een nieuwe aanvraag tot inschrijving door HUSKK BV wordt bevestigd. Indien een nieuwe aanvraag tot inschrijving door HUSKK BV niet wordt aanvaard dan zal HUSKK BV het laattijdig betaalde voorschot aan de klant terug te storten.

Art. 7: Wanneer het voornoemde voorschot tijdig door de klant werd betaald dan heeft de klant de keuze om het saldo te voldoen uiterlijk tegen een door HUSKK BV bepaalde datum of bij gebreke hieraan tegen de aanvang van de cursus of activiteit dan wel het saldo te voldoen door maandelijkse betalingen gespreid over 3 maanden met een eerste afbetaling uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de cursus of activiteit.

Bij niet-tijdige betaling zijn de bepalingen van artikel 5 van deze algemene voorwaarden van toepassing. Wanneer de klant er voor kiest om maandelijks de prijs voor een cursus of activiteit af te betalen en deze afbetalingen niet stipt worden nageleefd dan behoudt HUSKK BV zich het recht voor om de toegang tot de lessen aan de klant te ontzeggen. 

Art. 8: De klant gaat ermee akkoord dat bepaalde producten door hem moeten aangekocht worden met het oog op de opleiding gegeven door HUSKK BV, in het bijzonder de zogenaamde kit. De klant erkent uitdrukkelijk dat hij de facturatie op dat vlak eveneens zal betalen conform de bepalingen van deze algemene voorwaarden, in het bijzonder artikelen 5 en 12 van deze algemene voorwaarden.

Art. 9: Indien de klant een inschrijving voor een cursus of activiteit annuleert (om welke reden dan ook) na afloop van de herroepingstermijn en minstens 30 dagen voor de aanvang van de cursus of activiteit heeft de klant geen recht op terugbetaling van het betaalde voorschot, maar kan het betaalde voorschot wel in rekening gebracht worden voor een volgende opleiding die de klant bij HUSKK BV zou volgen, voor zover die opleiding doorgaat binnen de 3 jaar na annulering van de cursus op activiteit.

Indien de klant een inschrijving voor een cursus of activiteit annuleert (om welke reden ook) minder dan 30 dagen voor de aanvang van de cursus of activiteit dan wel na aanvang ervan, heeft de klant in geen geval recht op een terugbetaling door HUSKK BV van de reeds betaalde gelden inclusief het betaalde voorschot. In dat geval is de klant het totale bedrag van de cursus of activiteit verschuldigd. Voorschotten worden derhalve in geen enkele situatie terugbetaald.

Art. 10: Alle rekeningen en / of facturen zijn bindend en worden als aanvaard beschouwd tenzij de klant uiterlijk binnen 7 werkdagen na factuurdatum zijn ongenoegen schriftelijk kenbaar maakt aan HUSKK BV. Elk laattijdig protest zal beschouwd worden als onbestaande en irrelevant.

Art. 11: Alle kosten, zowel via gerechtelijke als buitengerechtelijke weg zijn volledig ten laste van de klant. Indien enige voorziening of clausule van onderhavig voorwaarden nietig of niet afdwingbaar bevonden worden, dan zal de nietigheid tot deze voorziening of clausule beperkt worden en blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverkort geldig. De geldende voorwaarden zullen dienen geïnterpreteerd te worden als een geheel dat de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo dicht als mogelijk benadert. HUSKK BV en de klant onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. De rechtbanken en vredegerechten van het arrondissement of kanton van de zetel van HUSKK BV zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig geschil met betrekking tot de overeenkomst tussen partijen, evenwel onverkort het recht van HUSKK BV om enig geschil in te leiden voor de rechtbanken en vredegerechten van de woonplaats van de verweerder.

Art. 12: Tijdens alle cursussen en activiteiten georganiseerd door HUSKK BV, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel HUSKK BV als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. HUSKK BV stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande cursussen en activiteiten.

Art. 13: HUSKK BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering, zonder restitutie van gelden. Bij tussentijds beëindigen door HUSKK BV van een cursus of manifestatie vindt restitutie plaats pro rato. Ingeval HUSKK BV een cursus of manifestatie niet kan laten doorgaan als gevolg van overmacht dan zal HUSKK BV geen restitutie verschuldigd zijn aan de klant. De op de folders en website van HUSKK BV genoemde prijzen en data zijn onder voorbehoud van fouten.

Art. 14: Aan de websites en folders van HUSKK BV kunnen geen rechten worden ontleend door de klant.

Art. 15: De cursussen en (vak)opleidingen omvatten een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. HUSKK BV is niet aansprakelijk voor het al dan niet slagen van een student voor welk examen of test dan ook.

Art. 16: HUSKK BV behoudt zich het recht een cursus of activiteit te annuleren of uit te stellen bij te weinig belangstelling, of bijzondere omstandigheden. Ingeval van dergelijke annulatie zal HUSKK BV de reeds betaalde gelden van de klanten terug betalen.

Art. 17: HUSKK BV is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstellen of andere wijzigingen van de cursus of activiteit.

Art. 18: Indien je een klacht hebt over een dienstverlening van Huskk.be of de artikelen die je hebt ontvangen, verzoeken wij je om ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten via info@huskk.be of telefonisch via 09 278 09 78

Onze klantenservice zal je zo snel mogelijk laten weten dat je klacht in behandeling is genomen, doch uiterlijk binnen twee werkdagen. 

In geval van een klacht of geschil kun je ook terecht bij het Europese online geschillenplatform (ODR). Meer informatie vind je op http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Herroepingsrecht

Het hieronder omschreven herroepingsrecht is enkel van toepassing op consumenten en niet op professionele klanten. 

De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 kalenderdagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na het afsluiten van de overeenkomst.

Tijdens de in lid 1 genoemde bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de eventueel geleverde producten (de kit). Hij zal het product niet uitpakken of gebruiken voor zover dit een waardevermindering ervan tot gevolg zou hebben. Uitgangspunt daarbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan ervan die verder gaat dan toegestaan in de laatste alinea.

Indien de consument van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn schriftelijk richten aan HUSKK BV.  (De consument kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier hieronder.)

MODELFORMULIER HERROEPINGSRECHT
Kennisgeving van herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan (naam en adres van de handelaar)
Ik/Wij (*) geef/geven hierbij te kennen dat ik/wij (*) de overeenkomst herroepen.

Datum sluiting overeenkomst:
Na(a)m(en) van de consument(en)):
Adres(sen) van de consument(en) :

Handtekening(en) van de consument(en) (alleen indien op papier wordt kennisgegeven):
Datum:
(*) Schrappen waar nodig

Bevestiging van de ontvangst van informatie:
Handtekening van de consument:

Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan HUSKK BV heeft meegedeeld, zendt de consument de reeds ontvangen producten terug of overhandigt die aan de onderneming. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van de producten.

Indien de uitvoering van de levering van diensten is begonnen met instemming van de consument vóór het einde van de herroepingstermijn, en de consument de overeenkomst alsnog wil herroepen, dat betaalt de consument aan HUSKK BV een bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de klant de onderneming ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

HUSKK BV kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover de uitvoering van de levering van diensten met instemming van de consument is begonnen vóór het einde van de herroepingstermijn en reedst volledig is voltooid.